Българският кардиологичен институт (БКИ) е организация от специализирани здравни заведения, която още със създаването си завоюва стабилен авторитет. Каузата на нейните специалисти да подобряват достъпа на населението до качествено европейско здравеопазване се осъществява не само благодарение на високотехнологичната апаратура и перфектните условия, а и чрез високото ниво на медицинско обслужване и вниманието към всеки един пациент.

Първите публикувани здравни резултати още през 2009 г. показват, че смъртността от остър коронарен синдром в Северозападна България през 2008 г. е намалена от 13,09% до 9,25%, а вътреболничната смъртност – до 2,99%. Година по-късно подобни резултати са постигнати и в другите региони, където БКИ открива специализирани кардиологични клиники.

Най-добрата атестация за едно здравно заведение са благодарствените отзиви на неговите пациенти. Към

УМБАЛ „Сърце и Мозък“ в Плевен

те са впечатляващо много – свидетелстват за безграничната всеотдайност на медицинските специалисти и персонал.

Открита на 27 февруари 2017 година университетска болница е единственото в Централна Северна и Северозападна България лечебно заведение, посветено на комплексно лечение на сърдечносъдови и мозъчносъдови заболявания. Тук се лекуват пациенти от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Габрово, Ловеч, Русе, Велико Търново, Търговище, Разград, Шумен – регион, обхващащ население над 1,5 млн. души.

Болницата е специализирана в иновативните здравни технологии в областта на кардиохирургията, неврохирургията, съдовата хирургия, онкологията.

Отделението по обща кардиология обслужва лежащо болни спешни и планови пациенти с остри или изострени сърдечносъдови заболявания, както и болни в процес на възстановяване след преодоляване на острата фаза на съответното заболяване.

Отделението по кардиологично интензивно лечение се занимава с диагностика, лечение и контрол при критични нарушения в жизненоважните функции на организма; диагностика, наблюдение и лечение на застрашаващи живота клинични ситуации, пряко свързани с патологични нарушения в сърдечносъдовата система. Интензивното кардиологично лечение осигурява 24-часова грижа и непрекъсната готовност за прием на пациенти, наблюдение, контрол и поддържане на основните жизнени функции на пациентите. Дейностите в интензивните кардиологични отделения изискват поддържане на постоянно мониториране на жизнените функции на пациентите по време на интензивното лечение, извършване на кардиопулмонална ресусцитация и др.

Отделението по инвазивна кардиология се занимава с диагностика и лечение на спешни и планови пациенти със сърдечни и/или съдови заболявания, като прилага инвазивни техники по артериален и/или венозен съдов достъп.

Отделението за неинвазивна кардиология осигурява изпълнението на всички неинвазивни диагностични методи в кардиологията, като 24-часово холтер мониториране на артериално налягане; 24-часово ЕКГ холтер мониториране на сърдечния ритъм и проводимост; ехокардиография; стрес-тест с натоварване чрез велоергометър и/или „бягаща пътека” със или без фармакологично вмешателство, със или без ехокардиография; електрокардиография.

Новоотритите през 2021 г. клиники в болница „Сърце и Мозък“ са: гръдна и обща хирургия, образна диагностика, онкология, лъче- и химиолечение (медицинска онкология) и онкокомисия на територията на болницата, нервни болести, ортопедия и травматология,  патология, както и имунологична, клинична микробиологична и лаборатория по медицинска генетика. От април същата година функционира вирусологична лаборатория, сертифицирана за извършване на PCR изследвания.

Болницата разполага с единствения Гама нож и най-модерния линеен ускорител на Балканите, единствената хибридна операционна в страната с интраоперативен ЯМР, ангиограф и невронавигация. В разгара на пандемията, „Сърце и Мозък“ Плевен откри най-голямата COVID реанимация от Видин до Варна.

През 2019 година стартира и втората университетска болница на Български кардиологичен институт –

УМБАЛ „Сърце и Мозък“ в Бургас.

Тя е единствената болница в България, която бележи ръст в броя на извършените кардиохирургични операции. Въпреки усложнените обстоятелства вследствие на пандемията от COVID-19, само за първите 6 месеца от стартирането на болницата са проведени 181 интервенции, а през 2020 г. регистрираните операциите са 408.

Медицинското обслужване тук е съсредоточено в отделения по кардиохирургия, кардиология, образна диагностика, анестезиология, реанимация и интензивно лечение,   инвазивна кардиология и електростимулация.

Веригата здравни заведения към Българския Кардиологичен Институт включва и СБАЛ по кардиология във Варна, Ямбол, Плевен, Шумен и Велико Търново, както и Медицински центрове в София, Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Ямбол и Плевен.

Българският Кардиологичен Институт има богат опит в профилактика и лечението на COVID-19 с хидроксихлорохин. Данните предизвикват интереса на научното общество чрез редица публикации в международни научни издания. В края на септември 2020 г. първи в страната БКИ стартира националната скринингова кампания „Живот след COVID“ за установяване и лечение на пост-COVID симптоми.